Verkiezingsdossier
Vlaams Belang over de sector

Het Vlaams Belang pleit voor de afschaffing van de krantensubsidies en het fiscale gunstregime voor mediabedrijven, omdat ze volgens het Vlaams Belang een eerlijke, objectieve nieuwsspreiding, zonder politieke beïnvloeding, in de weg staan.  

“Zowel de overheidssubsidie voor de bedeling van papieren kranten en tijdschriften, als de fiscale uitzonderingsregels voor de BTW op kranten en tijdschriften, moeten op de schop. Hiermee bespaart de overheid overigens ook ettelijke honderden miljoenen euro’s, die gebruikt kunnen worden voor dringendere maatschappelijke behoeften. De subsidie voor krantenbedeling vormt ook een oneerlijke concurrentie met de dagbladhandelaar; door de schrapping ervan wordt de eerlijke concurrentie hersteld”, zegt Barbara Pas. 

Het Vlaams Belang is uiterst kritisch over het akkoord over de herschikking van de resterende vijftig miljoen euro aan steun voor de verdeling van kranten en tijdschriften. De subsidies gaan naar de grote commerciële uitgevers, en de zelfstandige dagbladhandelaren moeten met lede ogen toekijken.  

“De perswinkels hebben ons inzien recht op een billijke vergoeding voor de taken die zij vervullen. Wij pleiten voor een ketenoverleg met alle belanghebbenden om afspraken te maken over een eerlijke verdeling van de winstmarges over de verschillende schakels heen. Zowel voor de verkoop van nieuwstitels als voor de verdeling van pakjes, van Bpost of van private spelers, alsook op de verkoop van tabak en loterijproducten, hebben de perswinkels recht op een correct vergoedingspercentage”, aldus Pas en het Vlaams Belang. 

Voor het Vlaams Belang is de onafhankelijke pershandelaar onderdeel van het sociale weefsel van een gemeenschap. De lokale perswinkel biedt volgens hen een sociale meerwaarde, door interacties tussen buurtbewoners te bevorderen en de sociale cohesie in de lokale gemeenschap te vergroten. 

“De onafhankelijke perswinkel vormt ook een belangrijke schakel in het democratische debat. Door gevarieerdere en talrijkere titels aan te bieden kan de perswinkel meer diversiteit in het persaanbod brengen en bijdragen tot het pluralisme van de pers.” 

B18, tabak en alcohol 

Het voorstel om de perswinkel als verantwoordelijke te laten optreden bij de verkoop van zowel tabak, alcohol als loterijtickets en weddenschappen en om het aantal verkooppunten van deze producten in hoofdzaak toe te kennen aan de perswinkels, kan bepaalde voordelen opleveren, vindt het Vlaams Belang. Het gebruik van deze producten kan immers verslaving in de hand werken of gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Sociale en leeftijdscontroles zijn daarom wenselijk en de perswinkel is hiervoor goed geplaatst. De invoering van een label als keurmerk voor een verkoop met controle, kan een nuttig instrument zijn om erop toe te zien dat de wetgeving correct wordt nageleefd.  

Definitie perswinkel 

Een nieuwe definitie voor de perswinkel is dan ook aan de orde. De definitie moet in overeenstemming zijn met de verschillende taken waaraan de perswinkel invulling geeft en moet ruimte laten om producten en diensten aan te bieden die hiermee verwant houden en die kunnen bijdragen tot een bredere omzet. 

in Info
Verkiezingsdossier
NV-A over de sector