Reactie Perstablo, Prodipresse en Vision Presse op het advies HGR over elektronische sigaret

Perstablo, Prodipresse en Vision presse, de federaties van perswinkels in België, hebben met belangstelling kennis genomen van het advies van de Hoge Gezondheidsraad van juni 2022 over de evolutie van de elektronische sigaret (HGR nr. 9549).

De conclusies en aanbevelingen van deze bijgewerkte advies zijn zeer interessant. Daarvan sprak de volgende aanbeveling ons bijzonder aan (HGR pagina 26) :

" De HGR adviseert om voor het uitfaseren van de verkoop van tabak en het infaseren van de verkoop van e-sigaretten, ook als medicinaal product, een lange termijn strategisch plan op te stellen zodat de huidige verkooppunten (supermarkten, perswinkels, vapeshops) weten waar naartoe gewerkt wordt."

Duidelijke lijnen die ons in staat stellen ons op de toekomst voor te bereiden, lijken ons onontbeerlijk.

Historisch gezien zijn de boekhandels een van de belangrijkste verkoopkanalen voor tabak in België. Aangezien er wetgeving is aangenomen om tabak minder toegankelijk te maken, heeft het netwerk zich aangepast, hoewel dit economische gevolgen heeft gehad voor onze sector. Wij hebben ook geleidelijk alternatieve producten voor tabak geïntroduceerd, zoals elektronische sigaretten (met of zonder nicotine). Daarom lijkt het ons wenselijk dat ons federaties voortaan bij de opstelling van dit plan worden betrokken.

Wij zijn voorstander, zoals aanbevolen door de CSS, van een vermindering van het aantal tabaksverkooppunten in België, alsook van een exclusiviteit voor de perswinkels om deze nu gekanaliseerde verkoop te begeleiden. Bovendien is het ook essentieel om erkend te worden als verkoopskanaal voor alternatieve producten voor gerookte tabak, zoals bijvoorbeeld de elektronische sigaret. Het is immers vooral in de perswinkels dat rokers hun tabak komen afhalen. Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend dat zijn vertrouwde en plaatselijke verkooppunt ook de beste plaats is om hem te informeren over het bestaan en de voordelen van minder schadelijke alternatieven voor traditionele sigaretten. Doordat wij dicht bij onze klanten staan en dagelijks contact met hen hebben, verkeren wij in een sleutelpositie om onze volwassen rokende klanten naar deze alternatieven te leiden.

Daarom pleiten wij ervoor dat ons netwerk wordt opgeleid om de rokende klant volledig te informeren over de voordelen van de alternatieven en hem aan te moedigen de overstap te maken, zoals in de vapeshops. Dit zou onze positieve sociale rol versterken en ons tegelijkertijd in staat stellen onze activiteiten op een duurzame manier te

heroriënteren naar de beste alternatieven. Het is ook van belang dat alternatieve producten niet worden verborgen, maar zonder reclame worden uitgestald, zodat zij kunnen worden gepromoot boven de schadelijker alternatieven.

De HGR dringt ook overt het accijnsbeleid. In de afgelopen jaren hebben de belastingen op tabaksproducten geleid tot een explosie van onze investeringen in deze productcategorie. Bovendien komen de marges steeds meer onder druk te staan. Dit zou twee positieve gevolgen hebben: enerzijds zal een lagere verkoopprijs voor de roker een stimulans zijn om voorgoed voor deze nieuwe produkten te kiezen. Anderzijds zal de verkoop van deze producten voor de detailhandelaa voordeliger zijn (betere marge) dan het roken van tabaksproducten. Een dergelijk beleid zal het mogelijk maken zowel het aanbod als de vraag te sturen in de richting van minder schadelijke producten.

Daarom vragen we aan de regering om, op basis van de aanbevelingen van de CSS, samen met ons een strategisch langetermijnplan te ontwikkelen voor de invoering van alternatieven met een lager risico, zoals elektronische sigaretten. Deze gezamenlijke aanpak zou onze sector een solide en samenhangend toekomstperspectief bieden, maar zou ons ook in staat stellen te worden erkend als volwaardige partner en actor in deze overgang naar een rookvrije generatie.


in Info
Luc, de eerste NiCKEL-verdeler in Vlaanderen