perstablo vzw
Privacyverklaring

Privacyverklaring van perstablo vzw

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van (huidige, toekomstige of voormalige) leden van Perstablo vzw al dan niet via de Website en/of Applicaties. 

Perstablo vzw is een federatie van en voor de onafhankelijke dagbladhandelaars (“Perstablo vzw”).

Voor de toepassing van de deze Privacyverklaring betekent de verwijzing naar “Website” : de websites uitgebaat door Perstablo vzw, waaronder ondermeer www.perstablo-vzw.be, en de verwijzing naar “Applicaties”: de mobiele applicaties uitgebaat door Perstablo vzw, waaronder ondermeer de applicatie voor het informeren van leden van Perstablo vzw.

Perstablo vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt (al dan niet via de Website en Applicaties) onder de verantwoordelijkheid van Perstablo vzw en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden. 

Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Website, Applicaties of op een andere wijze), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Perstablo vzw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en doorgeeft. 

Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan Perstablo vzw, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website of Applicaties en om geen persoonsgegevens mee te delen aan Perstablo vzw. 

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder de Cookieverklaring. De voorwaarden voor gebruik van de Website en Applicaties vindt u onder de Gebruiksvoorwaarden.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Website of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website of uw gebruik van de Applicaties, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren.

Ledeninformatie – Wanneer u op of via de Website of Applicaties gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals een account aanmaken op de Website of Applicaties, Perstablo vzw contacteren, deelnemen aan een wedstrijd, uw instellingen in de ledenzone wijzigen, of akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van Perstablo vzw, worden bovendien bijkomende persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

Perstablo vzw kan dergelijke (bijkomende) persoonsgegevens ook verzamelen  op andere wijzen dan via de Website of de Applicaties (bv. via papierenformulieren, via e-mail, fax, enz.).

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw  naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht. In het kader van ledenbeheer en opvolging kan Perstablo vzw, teneinde u sneller en efficiënter te kunnen helpen, ook uw locatie verwerken. Door het verschaffen van uw persoonsgegevens aan Perstablo vzw of door het gebruik van de Website of de Applicaties gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de voormelde gegevens. 

Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt respectievelijk:

(i) om uw aanvraag voor een lidmaatschap bij Perstablo vzw te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw ledendossier, om u eventueel nadere informatie omtrent dediensten te verstrekken, om u de gevraagde diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen ledenbeheer, voor de dienst naverkoop en voor de invordering;

(ii) om statistische informatie te verzamelen en trend analyses op te (laten) stellen voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden; 

(iii) om een profiel van leden op te stellen (profilering), ledengegevens te centraliseren en te combineren en te verrijken met relevante gegevens om leden op een efficiënte en zo gepersonaliseerd mogelijke manier te kunnen bijstaan;

(iv) voor het bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;

(v) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;

(vi) om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

(vii) om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

Diensten van derden – Perstablo vzw doet soms een beroep op derde-dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van Perstablo vzw.

2.2 Doorgifte aan derden

Perstablo vzw kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

(i) aan verbonden ondernemingen van Perstablo vzw of aan externe derde ondernemingen en commerciële partners van Perstablo vzw voor promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze verbonden ondernemingen of van deze externe derde ondernemingen en commerciële partners van Perstablo vzw;

(ii) aan externe derde ondernemingen, partners van Perstablo vzw, in het kader van de door Perstablo vzw gevraagde dienstverlening door deze derde onderneming;

(iii) aan derden aan wie Perstablo vzw schuldvorderingen, die zij heeft op leden, overdraagt (met inbegrip van cessionarissen conform het toepasselijk wettelijk kader);

(iv) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst Perstablo vzw dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

2.3 Doorgifte naar het buitenland

Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Website, de Applicaties of op een andere wijze) aan Perstablo vzw, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens. Deze doorgifte kan onder meer gebeuren in het kader van geautomatiseerde verwerking van computerbestanden in datacenters in het buitenland.

3. RECHTEN VAN TOEGANG, AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u een recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. Om van dit recht gebruik te maken richt u een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Perstablo vzw op onderstaand adres. Indien u over een account op de Website of de Applicaties beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf sommige van uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van Perstablo vzw geen e-mails meer te ontvangen. 

U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Perstablo vzw op de hierna vermelde contactgegevens.

4. CONTACTGEGEVENS

Perstablo vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze Privacyverklaring vermelde persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Perstablo vzw contacteren op het volgende adres: 

  • Perstablo vzw (T.a.v.  Secretariaat p/a Thierry Van Hecke)
  • Zaffelaredorp 49, B-9080 Lochristi
  • info@perstablo-vzw.be
Perstablo vzw behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30 september 2014.
© perstablo vzw 2018
Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
Ondernemingsnummer BE 0505.609.728 | Ontwikkeld door DRVisual