perstablo vzw
gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website en applicatie van perstablo vzw

1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTACTGEGEVENS

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van: de website www.perstablo-vzw.be (hierna aangeduid als  "Website"); en de applicaties voor leden van perstablo vzw (hierna aangeduid als "Applicatie").

Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Website of Applicatie, wordt u vriendelijk verzocht om de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring aandachtig te lezen

Door uw bezoek aan de Website of Applicatie, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de  Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website of Applicatie.

De Website en Applicatie worden uitgebaat door Perstablo vzw, een federatie van en voor de onafhankelijke dagbladhandelaars (“Perstablo vzw”).

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u Perstablo vzw contacteren op het volgende adres:

  • Perstablo vzw (T.a.v.  Secretariaat p/a Thierry Van Hecke)
  • Zaffelaredorp 49, B-9080 Lochristi
  • info@perstablo-vzw.be

2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITES EN APPLICATIE

De Website en Applicatie verstrekken informatie en laten interactie toe met Perstablo vzw over haar diensten en laten toe om uw lidmaatschap te beheren. 

3. AARD VAN DE INFORMATIE

De informatie die op de Website en Applicatie wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op de Website en Applicatie op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

Perstablo vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Perstablo vzw kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website of Applicatie, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Perstablo vzw niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de Applicatie of de servers van Perstablo vzw worden aangevallen door derden.

De inhoud van de Website en de Applicatie kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Perstablo vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en Applicatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website of Applicatie.

De Website of de Applicatie kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door Perstablo vzw van de inhoud ervan. Perstablo vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Perstablo vzw verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

5. ACCOUNTS

Accounts andere dan geregistreerd voor leden van Perstablo vzw en accounts die zijn aangemaakt op geautomatiseerde wijze zijn niet toegestaan. 

U mag de Website of Applicatie niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen. 

Perstablo vzw zal gerechtigd zijn om, zonder waarschuwing, uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover Perstablo vzw medewerkers of in het geval van enig misbruik van de Website of Applicatie, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden. 

6. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE LEDENZONE

Perstablo vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de ledenzones via de Applicatie en/of de Website door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. Wanneer u anderen toch toegang wenst te geven tot de ledenzone van www.perstablo-vzw.be (indien toepasselijk), kan u hiervoor Perstablo vzw contacteren. De toegang tot en het gebruik van de ledenzone door de door u aangevraagde gebruikers valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van Perstablo vzw. 

Indien u op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan u vermoedt dat ze niet binnen uw gebruikersrechten horen, vragen wij u om dit onmiddellijk te melden aan Perstablo vzw via de contact link. Perstablo vzw zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke problemen met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

U gaat ermee akkoord om enkel van de ledenzone gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord om op de ledenzone geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor de ledenzone of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Gebruikersvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de ledenzone die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining", of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van de ledenzone niet te testen of beproeven. U gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op de ledenzone, het netwerk of de systemen van Perstablo vzw veroorzaken teneinde een "Denial of Service" of een gelijkaardige aanval uit te lokken. U mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van de ledenzone in gevaar kan brengen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of Applicatie een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Perstablo vzw.

8. WIJZIGINGEN

Perstablo vzw behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 30 september 2014.

Nieuwe functionaliteiten van de Website of Applicatie, die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden. 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

© perstablo vzw 2018
Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
Ondernemingsnummer BE 0505.609.728 | Ontwikkeld door DRVisual